طریقه نصب فلاشتانک

آموزش نصب فلاشتانک به صورت تصویری

طریقه نصب فلاشتانک مدل کاسپین (نسل جت اسلیم) در این مقاله به صورت تصویری مورد بررسی قرار می‌گیرد. فلاشتانک در واقع مکانیزمی برای جمع آوری و رهاسازی یکباره آب برای شستن اشیاء در توالت یا محوطه صنعتی می‌باشد و یکی از اجزای اصلی سرویس های بهداشتی است. 

نکته مهم برای مصرف کنندگان گرامی این است که کارایی استاندارد محصول، مشروط به نصب صحیح لوله ال مطابق شکل و استفاده از کاسه توالت استاندارد قابل دستیابی می‌باشد. جابجایی عرضی و عمقی لوله با تهیه قطعه زانوی ۲۰ درجه کوچک یدک ایمن آب قابل انجام می‌باشد.

نصب فلاش تانک - فلاش تانک کاسپین - ایمن آب
مرحله اول:
در هنگام نصب فلاشتانک حتما از قطعه ی استپ (L) استفاده نمایید تا از انسداد مسیر آب در کاسه توالت جلوگیری گردد. پس از اتصال لوله آل تا هنگام نصب کامل فلاشتانک جهت جلوگیری از نفوذ نخاله های ساختمانی از قطعه درپوش آل استفاده نمایید.
نصب فلاش تانک - مرحله اول - ایمن آب مدل کاسپین
مرحله دوم:

فیکس کردن لوله ها برهم:

نصب فلاش تانک - مرحله دوم - ایمن آب مدل کاسپین
مرحله سوم:

فلوتر را منطبق با جهت انشعاب در جای خود بسته و مهره را از بیرون محکم کنید.

نصب فلاش تانک - مرحله سوم- ایمن آب مدل کاسپین
مرحله چهارم:

حال از سوراخ سمت مقابل فلوتر، طناب کششی راهمراه با کره گیره آن وارد کرده و آن را در بست گیره ای قرار دهید و سپس مهره طناب کششی را بطوریکه فلش آن رو به بالا باشد با فشار درون سوراخ جانبی بدنه نصب کنید.

نصب فلاش تانک - مرحله چهارم- ایمن آب مدل کاسپین
مرحله پنجم:

حال فلاشتانک را بدون شل کردن مهره کاسه ای زیر بدنه بر روی لوله ها قرار داده (مطابق شکل ۵) و ۱۰ تا۲۵ میلیمتر به پایین فشار دهید (مطابق شکل ۷)

نصب فلاش تانک - مرحله پنجم - ایمن آب مدل کاسپین
مرحله ششم:

قسمت نشانگر بست پشت که از بالای مخزن بیرون زده است، علامتگذاری کنید. اکنون بست را جدا کرده و برای سوراخ کاری ، آن را بر روی محل علامتگذاری شده قرار دهید و جایگاه بستن پیچ روی دیوار را سوراخ کنید. (شکل ۶)

نصب فلاش تانک - مرحله ششم - ایمن آب مدل کاسپین
مرحله هفتم:

حال فلاشتانک را بر روی بست پشت بصورتیکه لوله در درون خروجی پمپ قرار گیرد نصب نمایید

نکته: فلاشتانک تا ۲۵ میلیمتر قابلیت حرکت عمومی روی لوله ها دارا میباشد تا از بریدن لوله جلوگیری شود

نصب فلاش تانک - مرحله هفتم - ایمن آب مدل کاسپین
مرحله هشتم:

نکته مهم برای نصب فلاشتانک (ولوم تمام تخلیه) : این ولوم در سه حالت تخلیه کامل و تخلیه %۷۰ و تخلیه %۴۰ حجم کل آبگیری قابل تنظیم می‌باشد. جهت برخورداری از فشار بهینه با تنظیم فلوتر در حالت آبگیری حداکثر میزان ، تخلیه کامل را از طریق پمپ تخلیه تنظیم نمائید. ( شکل ۸)

نصب فلاش تانک - مرحله هشتم- ایمن آب مدل کاسپین
مرحله نهم:

نکته ( ولوم نیم تخلیه ) : با چرخش این ولوم به سمت مثبت (+) مطابق شکل میزان نیم تخلیه توسط شاسی تخلیه از ۲ تا ۳ / ۵ لیتر قابل تنظیم است . (شکل ۹)

نصب فلاش تانک - مرحله نهم- ایمن آب مدل کاسپین