بیمارستان میلاد

1398

بیمارستان گنجویان دزفول

1398

پروژه های ایمن آب

بیمارستان تخصصی خانواده

1398

دانشگاه اصفهان

1398

دانشکده علوم پزشکی

1398

پتروشیمی بندر امام

1398

سیتی سنتر اصفهان

1398

رستوران جارچی باشی

1398

دانشگاه صنعتی اصفهان

1398

فرودگاه اهواز

1398

شرکت نفت اهواز

1398

شرکت ملی حفاری

1398

هتل درویشی

1398

نمایشگاه تهران

1398

نمایشگاه اصفهان

1398

وزارت کشور

1398

هتل یزد

1398

هتل عباسی

1398