احتراما بدینوسیله باطلاع می رساند محصول جا دستمال کاغذی ایمن آب با کد محصول TH300 صرفا با هدف جا دستمال کاغذی طراحی و به بازار عرضه شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است